فرزین ولی زاده

استادیار گروه داخلی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: f.valizadeh@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل